Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ CG BANGKOK เราได้ทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และรายละเอียดในการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ หรือเปิดเผย ตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะเราเข้าใจความสำคัญในข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบว่าเราจะมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงและเหมาะสม ให้ปลอยภัยอย่างสูงสุดต่อข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” โดยเรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น อาทิ เมื่อมีการสมัครสมาชิก, เมื่อมีการตัดสินใจซื้อ, เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่อนแบบฟอร์ม,เมื่อมีการใช้ข้อมูลทางไลน์และเเมสเซ็นเจอร์ หรือมีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการให้บริการซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อยู่ในขอบเขตภายใต้กฎหมาย

  1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email SocialMedia ข้อมูลธุรกรรม]
  2. [ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน]
  3. [ข้อมูลเพศ]
  4. [ข้อมูลวันเกิด]
  5. [ข้อมูลทางเทคนิค IP address, Cookie, Web Browser]

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

  • เพื่อสอบถามข้อมูลซื้อ-ขายหรือการบริการ
  • สอบถามรายละเอียดของข้อมูลการซื้อขาย หรือจองบ้าน
  • จัดทำรายงานการจอง การสั่งซื้อ หรือรายงานด้านภาษีการขาย
  • ใช้ในการโฆษณาสินค้า หรือส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าสาร

การเปิดเภยข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก

เรามีความจำเป็นในการเปิดเภยข้อมูลต่อบุคคลที่ 3 เช่นสถาบันการเงิน ธนาคาร โดยขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้ เปิดภายหรือขายข้อมูลต่อบุคคลภายนอกโดยไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นมีผลทางกฎหมาย

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และเพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยเราจะลบและทำลายข้อมูลตามความจำเป็น และเมื่อไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

การใช้ Cookie

Cookie คือข้อมูลเว็บไซต์ส่งไปยังบราวเซอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมโดยรวม เพื่อการพัฒนาบริการให้เร็วขึ้น ดียิ่งขี้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม ดังนั้นขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดได้

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวในบางครั้งในช่วงเวลา เพื่อให้ตรงกับวิธีการให้บริการ และให้สอดคล้องกันกับการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย เราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม และโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนและครอบคลุมเพื่อประโยชน์ของท่าน

ติดต่อกับเรา

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อได้ที่ CGB DEVELOPMENT โทร 081 259 5231 Email : nattha.cg@gmail.com